کره جنوبی چگونه توسعه یافته شد؟

کره جنوبی چگونه توسعه یافته شد؟
دانلود کتاب کره جنوبی چگونه توسعه یافته شد

آدم دلش می خواد یک کیم وو چونگ هم در ایران پیدا بشه و وضعیت اقتصادی ایران رو توسعه ببخشه. چون این کاری بود که واقعا کیم ووچونگ برای کره انجام داد. شرکت دوو و کیم کارهای فوق العاده مهم و تاثیر گذاری انجام دادند که نتیجه آن بهبود وضعیت اقتصادی کره شد.

دانلود کتاب کره جنوبی چگونه توسعه یافته شد